Signal Peptide Database - Drosophila melanogaster

 Entry Details
ID   29225
Source Database   UniProtKB/Swiss-Prot
UniProtKB/Swiss-Prot Accession Number   Q9BI17    (Created: 2002-01-23 Updated: 2008-11-04)
UniProtKB/Swiss-Prot Entry Name   YELL_DROYA
Protein Name   Protein yellow
Gene   y
Organism Scientific   Drosophila yakuba
Organism Common   Fruit fly
Lineage   Eukaryota
  Metazoa
    Arthropoda
      Hexapoda
        Insecta
          Pterygota
            Neoptera
              Endopterygota
                Diptera
                  Brachycera
                    Muscomorpha
                      Ephydroidea
                        Drosophilidae
                          Drosophila
                            Sophophora
Protein Length [aa]   541
Protein Mass [Da]   60521
Features  
TypeDescriptionStatusStartEnd
signal peptide      potential   1   21
chain   Protein yellow      22   541
glycosylation site   N-linked (GlcNAc...)   potential   144   144
SP Length   21
 ----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5
Signal Peptide MFQDKGWVLLTLITLVSPSWA
Sequence MFQDKGWVLLTLITLVSPSWAAYKLQERYSWNQLDFAFPNARLKEQALAS
GDYIPQNGLPVGVEHFGNRLFVTVPRWRDGIPATLTYINMDRSLTGSPEL
IPYPDWRSNTAGDCANSITTAYRIKVDECGRLWVLDTGTVGIG
NTTTNPC
PYAVNVFDLTTDTRIRRYELPAVDTNPNTFIANIAVDIGKNCDDAYAYFA
DELGYGLIAYSWEQDKSWRFSAHSYFFPDPLRGDFNVAGINFQWGEEGIF
GMSLSPIRSDGYRTLYFSPLASHRQFAVSTRILRDETRTEDSYHDFVALD
ERGPNSHTTSRVMSDDGIELFNLIDQNAVGCWHSSMPYSPQFHGIVDRDD
VGLVFPADVKIDENKNVWVLSDRMPVFLLSDLDYSDTNFRIYTAPLATLI
DNTVCDLRNNAYGPPNTVSIPKQTVLPVGPPLYTKQYRPVLPQKPQTSWA
SSPPPPSRTYLPANSGNVVSSISVSTNTVGPAGVEVPKAYIFNQHNGINY
ETSGPHLFPTLQPAQPAGQDGGLKTYVNARQSGWWHHQHQG
Original MFQDKGWVLLTLITLVSPSWAAYKLQERYSWNQLDFAFPNARLKEQALAS
GDYIPQNGLPVGVEHFGNRLFVTVPRWRDGIPATLTYINMDRSLTGSPEL
IPYPDWRSNTAGDCANSITTAYRIKVDECGRLWVLDTGTVGIGNTTTNPC
PYAVNVFDLTTDTRIRRYELPAVDTNPNTFIANIAVDIGKNCDDAYAYFA
DELGYGLIAYSWEQDKSWRFSAHSYFFPDPLRGDFNVAGINFQWGEEGIF
GMSLSPIRSDGYRTLYFSPLASHRQFAVSTRILRDETRTEDSYHDFVALD
ERGPNSHTTSRVMSDDGIELFNLIDQNAVGCWHSSMPYSPQFHGIVDRDD
VGLVFPADVKIDENKNVWVLSDRMPVFLLSDLDYSDTNFRIYTAPLATLI
DNTVCDLRNNAYGPPNTVSIPKQTVLPVGPPLYTKQYRPVLPQKPQTSWA
SSPPPPSRTYLPANSGNVVSSISVSTNTVGPAGVEVPKAYIFNQHNGINY
ETSGPHLFPTLQPAQPAGQDGGLKTYVNARQSGWWHHQHQG
 ----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5
Hydropathies  
 

© 2007-2017 Dr. Katja Kapp, Kassel & thpr.net e. K., Dresden, Germany, last update 2010-06-11